Uzman Raporu

"merhaba"

Takip ettiğiniz projeyle ilgili uzman bir ekip tarafından hazırlanan raporlara sol taraftaki bölümden proje adıyla arama yaparak ulaşabilirsiniz.

Uzman Raporu Nedir

Uzman raporları, inşaat mühendisi, gayrimenkul danışmanı ve finans uzmanlarından oluşan ekibimiz tarafından proje ve firmayla ilgili yüzlerce prametre dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Uzman raporları sadece devam eden projelerle ilgili hazırlanmakta olup, projelerin tüketicilere zamanında ve eksiksiz teslim edilip edilememe olasılıklarını ölçümlemeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda değerlendirilen yüzlerce kriter neticesinde proje notu hesaplanmaktadır.

Uzman raporlarının hazırlanabilmes için projelerin yapı ruhsatı, tapusu ve firmanın mali verileri gibi bir takım evraklara da ihtiyaç duyulduğundan firmalarla itibata geçilmekte ve firmalardan alınan belge ve bilgiler ışığında rapor oluşturulmaktadır. Bundan dolayı uzman raporları firmaların onayı ve rızası olmadan hazırlanmamaktadır.

İlgilendiğiniz veya takip ettiğiniz projeyle ilgili uzman raporlarına sol taraftaki arama bölümünden veya üst menüden projeni takip et sekmesine tıklayarak ilgili projenin sayfasından ulaşabilirsiniz.Takip ettiğiniz projeyle ilgili sitemizde hazırlanmış olan bir uzman raporu yoksa aşağıdaki "Rapor Talep Et" butonuna tıklayarak rapor talebinde bulunabilirsiniz. Aynı projeyle ilgili kullanıcılarımızdan gelen talepler belli bir sayıya ulaştığında projeyi yapan firmayla irtibata geçilirek rapor hazırlanmaktadır

Örnek Uzman Raporu

  • Proje Notu
    {{rapor.RaporPuani}}
  • Not Açıklaması
    {{rapor.RaporAciklama}}
  • Rapor Tarihi
    {{toDate(rapor.EklenmeTarihi)}}

Göktürk Sitesi projesi yukarıdaki grafikte de görüleceği üzere Proje Bilgileri, Firma Bilgileri, Satış Bilgileri ve Firma Mali Verileri olmak üzere toplam 4 ana kategoride değerlendirilmiş ve proje notu 77.08 (İyi) olarak hesaplanmıştır. Proje notu hesaplanırken, aşağıda detayları görüleceği üzere, öncelikle kategori puanları hesaplanmış, hesaplanan bu puanlar da her kategorinin rapor içerisindeki ağırlık yüzdeleriyle çarpılmış ve nihai proje notu oluşmuştur.

Emlak Takibi olarak, Proje notu  0-20 arasında olan projeleri çok kötü, 20-40 arasında olan projeleri kötü, 40-60 arasında olan projeleri vasat, 60-80 arasında olan projeleri iyi , 80-100 arasında olan projeleri ise çok iyi olarak değerlendirmekteyiz.  Bu bağlamda Göktürk Sitesi projesinin notu, 60-80 aralığında olduğundan, İyi olarak değerlendirilmiştir.

Her projenin ve her firmanın kendine ait dinamiklerinin olduğu, bu raporun sadece projeyi takip edenleri belli konularda bilgilendirmek amacı güttüğü ve rapordaki bilgilerin bir yatırım tavsiyesi olmadığı gerçeğini unutmamakla birlikte, proje notunun İyi olması,bu projeden gayrimenkul alımı yapmanın düşük risk taşıdığı anlamına gelmektedir.

Proje Bilgileri

Değerlendirme Kriteri Değer Puan
İnşaat Seviyesi %{{rapor.InsaatSeviyesi}} {{rapor.InsaatSeviyesiPuani}}
İnşaat İlerleme Hızı {{rapor.InsaatIlerlemeHizi}} {{rapor.InsaatIlerlemeHiziPuani}}
İş Karşılığı Verilen Bağımsız Bölüm Sayısı {{rapor.BarterSayisi}} {{rapor.BarterSayisiPuani}}
Arsa Mülkiyet Durumu {{rapor.ArsaDurumuAciklama}} {{rapor.ArsaMulkiyetDurumuPuani}}
Proje Yapı Ruhsat Durumu {{rapor.YapiRuhsati ? "Var" : "Yok"}} {{rapor.YapiRuhsatiPuani}}

Proje Bilgileri, inşaat seviyesi, inşaat ilerleme hızı, iş karşılığı verilen bağımsız bölüm sayısı, arsa mülkiyet durumu ve proje yapı ruhsatı olmak üzere toplam 5 kritere göre değerlendirilmiş ve proje bilgileri puanı 55.99 (Vasat) olarak hesaplanmıştır. Proje Bilgileri Puanı hesaplanırken, her bir kriter belli kıstaslara göre değerlendirmeye tabi tutularak 100 üzerinden puanlanmıştır. Hesaplanan kriter puanları da kriterlerin proje bilgileri içerisindeki ağırlık yüzdeleriyle çarpılmış ve proje bilgileri kategori puanı ortaya çıkmıştır.

 

İnşaat Seviyesi

Proje inşaat seviyesi %22.30 olup, kriter puanı olarak da 100 üzerinden 44.60 puan almıştır. İnşaat seviyesi, konusunda uzman inşaat mühendislerimizce, proje yerinde görülerek hesaplanmakta ve hesaplanan bu seviyeye göre de puanlama yapılmaktadır. Aşağıdaki sebeplerden dolayı, projenin inşaat seviyesi son derece önemli olup, kriter puanı bu ve benzeri pek çok sebep dikkate alınarak belirlenmektedir.

 

a- İnşaat seviyesi ne kadar düşükse, projenin bitim tarihine olan süresi de o kadar fazladır. Bu uzun süre içerisinde makro manada Türkiye, mikro madana ise firma ekonomisinde olumsuzluk meydana gelmesi ve projenin sıkıntıyı girme olasılığı inşaat seviyesi yüksek olan projelere göre çok daha fazladır.

b- İnşaat seviyesi yüksek olan projelerde, projenin mevcut seviyeye gelmesi için harcanmış olan zaman, projenin bitim tarihi konusunda sağlıklı değerlendirme yapılabilmesi için yeterliyken, inşaat seviyesi düşük olan projelerde ise son derece yetersizdir.

c- İnşaat seviyesi yüksek olan projelerde, kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi, yapılacak diğer işler için bir referans niteliği taşırken, inşaat seviyesi düşük olan projelerde yapılacak imalatın kalitesini kestirmek oldukça zordur.

d- İnşaat seviyesi yüksek olan projelerde, yapılan imalatın projesine ve ruhsatına uygun olup olmadığı, yapılacak imalatların uygunluğu hakkında fikir verirken, inşaat seviyesi düşük olan projelerde yapılacak imalatların projeye ve ruhsata uygunluğu hakkında bir şey söylemek oldukça zordur.

e- İnşaat seviyesi düşük olan projelerde, proje başlangıcında öngörülemeyen sebeplerden dolayı projede değişikliğe gidilme olasılığı, inşaat seviyesi yüksek olan projelere göre çok daha yüksektir.

 

Göktürk Sitesi projesinin inşaat seviyesi projenin bitiş tarihi baz alındığında makul seviyelerde görünmekte. Projenin, rapor tarihi itibariyle inşaat seviyesi yüksek olmadığı için, yukarıda belirtilen risk unsurlarının bir kısmını taşıyor olma olasılığı bulunmaktadır. Bu sebeple Göktürk Sitesi Projesi inşaat seviyesi kriterinden ortalamaya yakın bir puan almıştır.

 

İnşaat İlerleme Hızı

İnşaat ilerleme hızı çok düşük olup, kriter puanı olarak da 100 üzerinden 12.61 puan almıştır. İnşaat ilerleme hızı, mevsimsel faktörler de dikkate alınarak, inşaatın başlangıç tarihi, inşaatın bitiş tarihi, rapor tarihi itibariyle olması gereken ve mevcut inşaat seviyesi parametreleri gözetilerek hesaplanmaktadır. İnşaat ilerleme hızını olumsuz etkileyen başlıca faktörler aşağıda sıralanmış olup, kritier puanı hesaplanırken proje için risk unsuru oluşturabilecek  bu ve benzeri faktörler gözetilmektedir.

 

a- Proje nakit akışının, firma mali yapısının zayıf olması, projedeki satışların istenilen düzeyde olmaması veya alacak tahsilinde sıkıntılar yaşanması gibi sebeplerle istenilen seviyede olmaması,

b- Projede, Yapı ruhsatı olmadan inşaata başlanması veya iş sağlığı ve güvenliği konularına gereken hassasiyet ve önemin gösterilmemesi gibi, yürürlülükteki kanun, yönetmelik ve mevzuatlara aykırı fiil ve davranışların olması,

c- Proje iş programı yapılırken, hafriyat ve temel işleri gibi mevsimsel faktörlerden ciddi manada etkilenen iş kalemlerinin, kış aylarında yapılmasının planlanması.

d- Kooperatif projelerinde imalat için gerekli olan nakit akışının, üyelerin aidatlarını düzenli olarak ödememeleri veya ödeme güçlüğüne düşmeleri gibi sebeplerle istenilen seviyede ve kalitede olmaması.

 

Göktürk Sitesi projesi 01.06.2015 tarihinde başlamış olup, rapor tarihi itibariyle inşaat başlayalı 445 gün olmuştur. İnşaat seviyesinin 445 günde çok daha fazla ilerlemesi beklenirdi. Bu bağlamda, projenin inşaat ilerleme hızı çok düşük görünüyor. İnşaat ilerleme hızı çok düşük olduğu için, rapora konu projenin, yukarıda belirtilen risk unsurlarının neredeyse tamamına yakınını taşıyor olma olasılığı bulunmaktadır. Bu sebeple, bu kriterden çok düşük puan almıştır.

 

İş Karşılığı Verilen Bağımsız Bölüm Sayısı

İş karşılığı verilen bağımsız bölüm sayısı %0.00 (Firmaya ait dairlerin yüzdesel olarak ne kadarının iş karşılığı verildiğini ifade eder) olup, kriter puanı olarak da 100 üzerinden 100.00 puan almıştır. İnşaat firmaları projedeki imalatları kendileri yapmak yerine genelde taşeronlara veririler. Örneğin, projenin demir ve beton işlerini bir taşerona, duvar ve sıva işlerini başka taşerona, tesisat işerini ise daha başka bir taşerona verebilirler. Taşeronlarla hizmet sözleşmesi imzalanır ve yapılan işler karşılığında taşeronlara ödeme yapılır. Bazı firmalar, iş kalemleri için taşeronlara ücret ödemek yerine projeden bağımsız bölüm (daire, ofis, dükkan vb.) verirler. Yapılan iş karşılığı verilen bu bağımsız bölümlere barter denir. Emlak takibi olarak projedeki barter sayısının belirli sınırlar içerisinde olması gerektiğine inanıyoruz. Bir projede çok sayıda barter yapılmasını aşağıdaki sebeplerden dolayı riskli görüyor ve kriter punaını bu ve benzeri riskleri dikkate alarak hesaplıyoruz.

 

a- İş karşışığı bağımsız bölüm verilen alt yüklenicilerin mali yapılarında meydana gelebilecek olumsuzlukların ya da alt yüklenicilerin çok güçlü olmamasının projenin inşaat sürecini sıkıntıya sokma olasılığı yüksektir.

b- Alt yüklenicilerin finansal problemler yaşaması durumunda , iş karşılığı aldıkları bağısız bölümleri, firmanın satış politikasını olumsuz yönde etkileyebilecek şekilde satışa çıkarma ihtimali oldukça yüksektir,

c- Öz kaynakları zayıf veya satış sıkıntısı olan firmalar, mali yapısı güçlü olan veya proje nakit akışını satışlardan yaptığı tahsilatlarla sağlayan firmalara göre, çok sayıda iş karşılığı bağımsız bölüm verme eğiliminde olurlar.

 

Göktürk Sitesi projesinin, iş karşılığı verilen bağımsız bölüm sayısı çok az olduğu için, yukarıda belirtilen risk unsurlarının neredeyse hiç birini taşımıyor olma olasılığı bulunmaktadır. Bu sebeple, bu kriterden çok yüksek puan almıştır.

 

Arsa Mülkiyet Durumu

Arsanın mülkiyeti firmaya ait olup, kriter puanı olarak da 100 üzerinden 100.00 puan almıştır. Firmalar projeleri kendi arsaları üzerine, kat karşılığı ve hasılat paylaşımlı olarak yaparlar. Arsa sahiplerine, kat karşılığı işlerde arsa bedeli karşılığı yapılacak projeden gayrimenkul verilirken, hasılat paylaşımlı işlerde ise satıştan elde edilecek gelirden pay verilir. Aşağıdaki sebeplerden dolayı, proje arsasının mülkiyetinin kime ait olduğu son derece önemli olup, kriter puanı bu ve benzeri pek çok sebep dikkate alınarak belirlenmektedir.

 

a- Mali yönden, kat karşılığı ve hasılat paylaşımlı inşaat yapmanın müteahhit firmalar açısından bir takım avantajları olsa bile, kendi mülkü üzerine proje gerçekleştiren firmaların mali yapılarının, arsa bedelini karşılama gücüne sahip olmaları vb. sebeplerden dolayı,  kat karşılığı ve hasılat paylaşımlı proje gerçekleştiren firmalara göre daha iyi olma olasılığı yüksektir.

b- Kat karşılığı ve hasılat paylaşımlı yapılan projelerde, müteahhit ile arsa sahipleri arasında, sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmemeleri veya başkaca sebeplerle ihtilaf çıkması durumunda, projenin ve 3.şahısların bu durumdan olumsuz etkilenme olasılıkları yüksektir.

c- Kat karşılığı ve hasılat paylaşımlı yapılan projelerde, müteahhit firmaların kendi aralarındaki rekabetten veya  arsa sahiplerini ikna etmek adına, arsa sahiplerine olması gerekenden çok daha fazla pay vermeleri, müteahhitler açısından maliyetlerin artmasına ve karlılığın düşmesine sebep olacığından, projenin böyle bir durumdan olumsuz  etkilenme olasılığı yüksektir.

d- Kat karşılığı yapılan projelerde,  kat irtifak tapusu olmaksızın sadece yazılı bir sözleşmeyle gayrimenkul alan 3. şahısların, müteahhidin arsa sahibine olan taahhütlerini yerine getirememesi durumunda, gayrimenkulun tapusunu alamama ihtimalleri son derece yüksektir.

e- Kat karşılığı yapılan projelerde, İnşaatın %70 veya daha düşük seviyelerdeyken yarım kalması durumunda, arsa sahiplerinin, gayrimenkul alan 3. şahıslara devredilen kat irtifak tapularının iptali için dava açma hakları bulunmaktadır.

f- Kendi müllkleri üzerine inşaat yapan firmalar, herhangi bir kriz anında, projeyi küçültmek suretiyle krizden minimum zararla çıkma şansına sahipken, kat karşılığı ve hasılat paylaşımlı  inşaat yapan firmaların, arsa sahiplerine olan yükümlülüklerinden dolayı, ekonomik krizlerden etkilenme olasılıkları çok daha fazladır.

 

Göktürk Sitesi Projesinin, arsanın mülkiyeti firmaya ait olduğu için, yukarıda belirtilen risk unsurlarının neredeyse hiçbirini taşımıyor olma olasılılığı bulunmaktadır. Bu sebeple, bu kriterden çok yüksek puan almıştır

 

Proje Yapı Ruhsatı Durumu

Projenin yapı ruhsatı alınmış olup, kriter puanı olarak da 100 üzerinden 100.00 puan almıştır. Yapı ruhsatı bir inşaata başlanabilmesi için olmazsa olmaz belgelerden biridir. İnsanlar için nüfus cüzdanı ne kadar önemliyse bir proje için de yapı ruhsatı o denli önemlidir. Yapı ruhsatı projenin ada, pafta, parsel numarası, inşaatın başlangıç tarihi, firma ve arsa sahiplerinin isimleri, yapılan bağımsız bölüm sayısı, blok sayısı, kat sayısı, projenin teknik özellikleri ve yapı denetim firmasının ünvanı gibi çok sayıda önemli bilgileri içermektedir.

Yapı ruhsatı mücavir alan sınırları içerisinde belediyelerce, mücavir alan sınırları dışında ise valiliklerce verilmektedir. Yapı ruhsatı alınan bir inşaata iki yıl içinde başlanmalı ve ruhsat süresi olan 5 yıl içerisinde de inşaatın bitirilmesi gerekmektedir. Ruhsat alındıktan sonra, iki yıl içerisinde inşaata başlanmaz ya da ruhsat yenilenmeksizin  5 yıl içerisinde inşaat tamamlanmazsa, ruhsat iptal olur. Aşağıdaki sebeplerden dolayı, projenin yapı ruhsatının olup olmaması son derece önemli olup, kriter puanı bu ve benzeri pek çok sebep dikkate alınarak belirlenmektedir.

 

a- 3194 sayılı imar kanununun 32. maddesi  gereği ruhsat olmaksızın başlanan projelerin geçici süreyle mühürlenme hatta yıkılma riski bulunmaktadır. Kanunun ilgili maddesi aşağıdaki şekildedir.Madde 32 - Bu  Kanun  hükümlerine  göre  ruhsat  alınmadan  yapılabilecek  yapılar  hariç;  ruhsat  alınmadan  yapıya başlandığı  veya  ruhsat  ve  eklerine  aykırı  yapı  yapıldığı  ilgili  idarece  tespiti,  fenni  mesulce tespiti  ve  ihbarı  veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur. Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshasıda muhtara bırakılır. Bu  tarihten  itibaren  en  çok  bir  ay  içinde  yapı  sahibi,  yapısını  ruhsata  uygun  hale  getirerek  veya  ruhsat  alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını ister. Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata  uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir. Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir.

b- Yapı ruhsatının sadece prosedür olarak görülüp sonradan alınacağı varsayılarak başlanan projelerde,  6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereği, yapı ruhsatları olmadan satış yapılamayacağı için, yüklenici firmanın nakit akışının bozulması ve projede sıkıntılar yaşanması olasılığı oldukça yüksektir.

c- Yapı ruhsatı olmayan projelerde, 6502 sayılı kanun gereği satış yapılamayacağı için, firmaların adi sözleşme ve senetler düzenleyerek gayri resmi yollarla satış yapmaları durumunda, hem senetli satışların tahsil kabiliyetinin düşük olması hem de alıcılarla yapılan sözleşmenin hükümsüz olmasından dolayı, projede sıkıntılar yaşanması kaçınılmazdır.

 

Göktürk Sitesi projesi, yapı ruhsatı olduğu için, yukarıda belirtilen risk unsurlarının hiç birinin taşımadığından dolayı bu kriterden çok yüksek puan almıştır.

 

Firma Bilgileri

Değerlendirme Kriteri Değer Puan
Firmanın Yaşı {{rapor.FirmaYasi}} {{rapor.FirmaYasiPuani}}
Firma ve Ortakların Sektörel Tecrübesi {{rapor.FirmaTecrubesi}} {{rapor.SektorelTecrubePuani}}
Firmanın Bitirdiği Bağımsız Bölüm Sayısı {{rapor.FirmaSon15YildakiBagimsizBolumSayisi}} {{rapor.ProjeSayisiPuani}}
Firmanın Ana Faaliyet Alanı {{rapor.FirmaSektoruInsaatMi ? "İnşaat" : "Diğer"}} {{rapor.AnaFaaliyetAlaniPuani}}

Firma bilgileri, firmanın yaşı, firma ve ortakların sektörel tecrübesi, firmanın bitirdiği bağımsız bölüm sayısı ve firmanın ana faaliyet alanı olmak üzere toplam 4 kritere göre değerlendirilmiş ve Firma Bilgileri puanı 100.00 (Çok İyi) olarak hesaplanmıştır. Firma Bilgileri Puanı hesaplanırken, her bir kriter belli kıstaslara göre değerlendirmeye tabi tutularak 100 üzerinden puanlanmıştır. Hesaplanan kriter puanları da kriterlerin proje bilgileri içerisindeki ağırlık yüzdeleriyle çarpılmış ve firma bilgileri kategori puanı ortaya çıkmıştır.

 

Firmanın Yaşı

Gün-er İnşaat 21.58 yıllık bir firma olup, kriter puanı olarak da 100 üzerinden 100.00 puan almıştır. Hergün yeni yeni firmaların isimlerinin duyulduğu inşaat sektöründe uzun soluklu olmanın önemi ve zorluğu tartışılmaz bir gerçektir. Firmaların yaşları hesaplarken Ticaret Sicil Gazetesinde belirtilen kuruluş tarihleri dikkate alınmaktadır. Aşağıdaki sebeplerden dolayı firmaların kuruluş tarihlerleri son derece önemlidir.

 

a- Sektörde eski olan firmaların, uzun yıllar içerisinde kazandıkları itibarlarını zedelememek için, yeni firmalara göre inşaa ettikleri projelerde daha hassas davranmaları beklenir.

b- Sektörde yeni olan firmaların küresel, ülke, inşaat sektörü ya da kendi içlerinde yaşanabilecek ekonomik, siyasal vb. kriz  durumlarında nasıl bir davranış sergileyecekleri belirsizken, sektörde daha eski olan firmaların geçmiş krizleri doğru yönetmek suretiyle hala faaliyetlerini sürdüyor olmaları, olası krizlerde   sergileyecekleri davranışlar konusunda olumlu bir referans niteliği taşır.

c- Yeni kurulmuş firmalarda, firma organizasyon yapısının tam olarak oturmamış olması sebebiyle çıkabilecek sıkıntılarda üstlenilen projelerin olumsuz etkilenme riski bulunurken, sektörde daha eski olan firmalarda organizasyon yapısı uzun yıllar içerisinde oturmuş olduğundan bu tür riskler minimum düzeydedir. 

d- Sektörde eski olan firmalar, hem piyasa hem de finans kuruluşları nezdindeki itibarları daha yüksek olduğu için, olası bir mali sıkıntıda hem piyasaya hem de bankalara borçlanmak suretiyle kendilerine kaynak oluşturabilirken, yeni firmaların benzer bir durumda hem piyasaya hem de finans kuruluşlarına borçlanmak suretiyle kaynak bulması oldukça zordur.

e- Daha önce üstlenilen projelerde sıkıntı yaşanması sebebiyle piyasa itibarı veya çekleri yazılmak, senetleri protesto görmek ve finans kuruluşlarından aldıkları kredi ödemelerinde sıkıntı çıkması suretiyle finansal itibarları bozulan firmaların ortakları, yaşanılan olumsuzlukların olası etkilerinden kurtulmak için yeni bir firma kurma yoluna gitmiş olabilirler.

 

Gün-er İnşaat, yukarıda belirtilen kıstaslar ışığında değerlendirilmeye tabi tutulmuş olup, firmanın kuruluş tarihi çok eski olduğu için, bu kategoriden çok yüksek puan almıştır.

 

Firma ve Ortakların Sektörel Tecrübesi

Firmanın sektörel tecrübesi 25 yıl olup, kriter puanı olarak da 100 üzerinden 100.00 puan almıştır. Firmanın sektörel tecrübesi kuruluş tarihinden farklı bir ibare olup, firma veya ortakların faal olarak ne kadar süre yap-sat işiyle iştigal ettiklerini ifade eder. 15 yıl tekstil, son iki yıldır da yapsat sektöründe faaliyetlerde bulunan firmanın sektörel tecrübesi iki yılken, yeni kurulmuş olmasına karşın ortakları 15 yıldır şahıs firmalarıyla yap-sat yapan bir firmanın sektörel tecrübesi ise 15 yıldır. Seköterel tecrübeden kasıt, bir projenin finans, inşaat, satış ve pazarlamasının yönetimi olup, firma ortaklarının kalfalık, ustalık, taşeronluk, ve şantiye şefliği gibi iş tecrübeleri sektörel tecrübe olarak değerlendirilmemektedir. Aşağıdaki sebeplerden dolayı firmaların sektörel  tecrübeleri çok önemli olup, gayrimenkul alırken bu hususlar göz ardı edilmemelidir.

 

a- Sektörel tecrübesi olmayan veya az olan firmalar, üstlendikleri projelerde deneme yanılma yoluyla hareket ederlerken, sektörel tecrübesi fazla olan firmalar, sektörel tecrübelerinin ışığında haraket ederler. Bu durum sektörde eski olan firmaların projelerine olumlu yansırken diğer firmaların projelerine ise olumsuz yansır.

b- Sektörel tecrübesi olmayan veya az olan firmaların, ekonomik kriz, sektörel kriz, iş kazısı vb. stres testlerinden geçmemiş olmalarından dolayı, olası kriz durumlarında sergileyecekleri yanlış tavır ve davranışlar, üstlendikleri projeleri olumsuz etkilerken, sektörel tecrübesi olan firmaların projeleri  bu gibi durumlardan daha az etkilenirler.

c- Sektörel tercübesi fazla olan firmalar, arsa sahipleriyle, gayrimenkul alıcılarıyla ya da iş yaptıkları firmalarla olan ilişkilerini sektörel birikimlerinin ışığında sağlam sözleşmeler üzerine inşaa ettiklerinden, sektörel tecrübesi az olan firmalara göre üstlendikleri yeni projelerde hukuki manada daha az problem yaşarlar.

d- Sektörel tecrübesi fazla olan firmaların, arsa, malzeme, işçilik vb. girdi maliyetlerinin, sektörel tecrübesi az olan firmalara göre daha düşük olması, seköterde eski firmaları maliyet noktasında diğer firmalara göre bir adım öne taşır.

e- Sektörel tecrübesi fazla olan firmalar, bulundukları lokasyonlarda özellikle satış ve pazarlama konusunda piyasa belirleyici olduklarından, diğer firmaların bu firmalara göre pozisyon alıp özgün hareket edememeleri, diğer firmaları, özellikle satış ve pazarlama hususunda olumsuz etkiler.

 

Gün-er İnşaat, yukarıda belirtilen kıstaslar ışığında değerlendirilmeye tabi tutulmuş olup, firmanın sektörel tecrübesi çok yüksek olduğu için, bu kategoriden çok yüksek puan almıştır.

 

Firmanın Bitirdiği Bağımsız Bölüm Sayısı

Firma, bugüne kadar 4.000 adet bağımsız bölüm (konut, ticari ünite vb.) bitirmiş olup, kriter puanı olarak da 100 üzerinden 100.00 puan almıştır. Bağımsız bölüm sayısı hesaplanırken son 15 yıl içerisinde yapılan toplam konut, işyeri, villa vb. sayıları dikkate alınmaktadır. Bir firma 15 yıl içerisinde 5 tane proje gerçekleştirmiş ve her projedeki toplam konut sayısı da 20 ise, firmanın bitirdiği bağımsız bölüm sayısı 100 olarak hesaplanmaktadır. Aşağıdaki sebeplerden dolayı, firmaların daha önce bitirmiş oldukları bağımsız bölüm sayılarının önemi son derece yüksek olup, kategori puanı bu ve benzeri pek çok sebep dikkate alınarak belirlenmektedir.

 

a- Çok sayıda proje gerçekleştirmiş olan firmaların, önceki projelerde kullandıkları malzeme ve işçilik kalitesi üstlenilen yeni projeleri için referans niteliği taşırken, daha önce proje gerçekleştirmemiş olan firmaların üstelendikleri projelerin kalitesiyle ilgili fikir beyan etmek oldukça zordur.

b- Daha önce proje gerçekleştirmemiş firmaların, üstlendikleri projeleri zamanında ve tüketicilere taahhüt ettikleri evsafta teslim edebilecek güçlerinin olup olmadığını ölçümlemek gayrimenkul alıcıları için oldukça zorken, firmaların daha önce bitirmiş oldukları projelerin çokluğu, ekonomik güçlerinin bir göstergesidir.

c- Çok sayıda proje gerçekleştirmiş olan firmaların marka değerlerinin ve piyasa itibarlarının yüksek olması, özellikle hasılat paylaşımlı ve kat karşılığı yapılan projelerde diğer firmalara göre daha avantajlı anlaşmalar yapmalarını sağlar.

d- Çok sayıda proje gerçekleştirmiş olan firmalar, önceki projelerdeki satış ve pazarlama faaliyetleri neticesinde oluşan müşteri portföyleri sayesinde, üstlendikleri yeni projelerin satış ve pazarlamasında  diğer firmalara göre daha avantajlı olurlar.

 

Gün-er İnşaat, yukarıda belirtilen kıstaslar ışığında değerlendirilmeye tabi tutulmuş olup, firmanın daha önce bitirmiş olduğu bağımsız bölüm sayısı çok fazla olduğu için, bu kategoriden çok yüksek puan almıştır.

 

Son 15 Yılda Bitirilen Projeler
Projenin Adı Projenin İli Projenin İlçesi Başlangıç Tarihi Teslim Tarihi Bağ.Böl.Sayısı
{{sbp.ProjeAdi}} {{sbp.Il}} {{sbp.Ilce}} {{toDate(sbp.BaslangicTarihi)}} {{toDate(sbp.TeslimTarihi)}} {{sbp.BagimsizBolumSayisi}}
Firmanın Ana Faaliyet Alanı

Firmanın ana faaliyet alanı inşaat olup kategori puanı olarak da 100 üzerinden 100.00 puan almıştır. Aşağıdaki sebeplerden dolayı, firmaların ana faaliyet alanları çok önemli olup, kategori puanı bu ve benzeri pek çok sebep dikkate alınarak belirlenmektedir.

 

a- Sadece inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar, bütün zaman ve enerjilerini bu sektöre hararcadıklarından dolayı, inşaat sektöründe diğer firmalara göre daha profesyoneldirler.

b- İnşaatla birlikte farklı sektörlerde de faaliyet gösteren firmaların, inşaat işlerinden kazadıkları paraları diğer sektörlere  aktarmaları, üstlendikleri projelerin nakit akışını olumsuz etkiler.

c- Sadece inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar, hem sektördeki itibarlarının zarar görmemesi hem de tek gelir kaynakları bu sektör olduğu için, diğer firmalara göre üstlendikleri projelerde  daha hassas davranırlar.

 

Gün-er İnşaat, yukarıda belirtilen kıstaslar ışığında değerlendirilmeye tabi tutulmuş olup, firmanın ana faaliyet alanı inşaat  olduğu için bu kategoriden çok yüksek puan almıştır.

 

Satış Bilgileri

Değerlendirme Kriteri Değer Puan
Projenin Krediye Uygunluğu {{rapor.KrediyeUygun ? "Uygun" : "Uygun Değil"}} {{rapor.KrediyeUygunlukPuani}}
Tapu Devri {{rapor.TapuDevri ? "Var" : "Yok"}} {{rapor.TapuDevriPuani}}
Satış Sözleşmesinin Şekli {{rapor.SatisSozlesmeSekliAciklama}} {{rapor.SatisSozlesmesiPuani}}
Lokasyona Göre Satış Fiyatlarının Durumu {{rapor.SatisFiyatiDurumu}} {{rapor.SatisFiyatiPuani}}

Satış Bilgileri, projenin krediye uygunluğu, tapu devri, satış sözleşmesinin şekli ve lokasyona göre satış fiyatlarının durumu olmak üzere toplam 4 kritere göre değerlendirilmiş ve Satış Bilgileri Puanı 100.00 (Çok İyi) olarak hesaplanmıştır. Satış Bilgileri Puanı hesaplanırken, her bir kriter belli kıstaslara göre değerlendirmeye tabi tutularak 100 üzerinden puanlanmıştır. Hesaplanan kriter puanları da kriterlerin proje bilgileri içerisindeki ağırlık yüzdeleriyle çarpılmış ve Satış Bilgileri kategori puanı ortaya çıkmıştır.

 

Projenin Krediye Uygunluğu

Projede finans kuruluşları ile kredi anlaşması bulunmakta olup, kriter puanı olarak da 100 üzerinden  puan almıştır. Aşağıdaki sebeplerden dolayı, projeden gayrimenkul almak isteyen tüketicilerin kredi kullanabiliyor olması son derece  önemli olup, kriter puanı bu ve benzeri pek çok sebep dikkate alınarak belirlenmektedir.

 

a- 28 11.2013 tarih ve 28835 nolu resmi gazetede yayınlanan Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un 35. maddesi, gayrimenkulün tüketiciye hiç teslim edilmemesi, geç teslim edilmesi veya ayıplı teslim edilmesi durumlarında kredi veren kuruluşları da sorumlu tutmaktadır. Bu bağlamda finanas kuruluşlarınca kredi anlaşması yapılan projeler, finans kuruluşlarınca detaylı incelenen ve güvenilir bulunan projeler olarak kabul edilebilir.

b- Kredi anlaşmasının olması projenin satış kabiliyetini artıracağından projenin nakit akışına da olumlu etki yapacaktır. Nakit akışı düzenli olan projelerin  zamanında bitme olasılığı da diğer projelere göre çok daha yüksek olacaktır.

c- Kredi anlaşması olan projelerin tüketiciler tarafından daha güvenilir bulunmasnın, projenin satış kabiliyetine dolayısıyla da projenin nakit akışına olumlu etkisi olacaktır.

d- Kredi anlaşması olan projelerde, finans kuruluşlarının, yaptıkları anlaşmalar  çerçevesinde daha uygun oranlardan kredi kullandırmaları, projenin satış kabiliyetini artırmakta ve projenin nakit akışına olumlu katkı sağlamaktadır.

 

Göktürk Sitesi Projesi, yukarıda belirtilen kıstaslar ışığında değerlendirilmeye tabi tutulmuş olup, projede kredi anlaşması bulunduğu için bu kategoriden yüksek puan almıştır.

 

Tapu Devri

Projede gayrimenkul satışlarında tapu devri yapılıyor olup, kriter puanı olarak da 100 üzerinden 100 puan almıştır. Aşağıdaki sebeplerden dolayı, gayrimenkul satışlarında tapu devrinin yapılıyor olması son derece  önemli olup, kriter puanı bu ve benzeri pek çok sebep dikkate alınarak belirlenmektedir.

 

a- Kat irtifakı, devam eden bir proje üzerinde kat mülkiyeti kurulması hakkı tanınması olup, kesin satış tapuya tescil ile olur. Tapuya tescil edilmemiş bir gayrimenkul alıcının değildir. Tapu devri olmaksızın sadece gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile gayrimenkulü kesin olarak alınmış olunmaz.Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi alıcılar için sadece alacak-verecek ilişkisi bakımından bir sonuç doğurur.

b- Kat irtifak tapusu olmaksızın, yalnızca yazılı bir sözleşme ile müteahhidin hissesine düşen gayrimenkulün alınması durumunda, müteahhit, arsa sahiplerine olan tahhüdü yerine getirmediği sürece, alıcı,dairenin tapusunu almaya hak kazanamaz.

c- Alıcı, kat irtifak tapusunu almakla ilgili gayrimenkulün arsası üzerinde payı oranında malik olduğundan mülkiyet hakkına sahip olur. Alıcı, kat irtifak tapusuyla gayrimenkulün arsası üzerinde hissedar olduğundan, müteahhit firmanın  projeyi yarım bırakması durumunda yeni bir müteahhitle imzalanacak sözleşmenin tarafı olur.

d- Aynı gayrimenkulün, kat irtifakı tapusu olmadan sadece gayrimenkul satış vaadi sözleşmesiyle, birden fazla kişiye satılma riski vardır.

e- Müteahhit firma, kat irtifaklarını devretmediği durumlarda alıcıların haberi olmaksızın projede değişikliğe gitme imkanına sahipken, kat irtifaklarını devrettiği durumlarda değişiklikle ilgili alıcılardan muafakat almak zorundadır.

 

Göktürk Sitesi Projesi, yukarıda belirtilen kıstaslar ışığında değerlendirmeye tabi tutulmuş olup, gayrimenkul satışlarında tapu devri yapıldığı için bu kategoriden yüksek puan almıştır.

 

Satış Sözleşmesinin Şekli

Projede, tüketicilerle yapılan gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi noter onaylı olup, kriter puanı olarak da 100 üzerinden 100 puan almıştır. Aşağıdaki sebeplerden dolayı, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin şekli  son derece  önemli olup, kriter puanı bu ve benzeri pek çok sebep dikkate alınarak belirlenmektedir.

 

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, alıcı ile satıcı arasında hazırlanan bir ön sözleşme olup, geçerliliğinin olabilmesi için noterliklerde düzenlenme şeklinde yapılması şarttır. Noterliklerde düzenlenmeyen Gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinin geçersiz olacağı 27.11.2014 tarihli  Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik esaslarını belirleyen  29188 nolu resmi gazetenin 6.maddesinde belirtilmiştir.

 

Göktürk Sitesi Projesi, yukarıda belirtilen kıstaslar ışığında değerlendirmeye tabi tutulmuş olup, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi noter onaylı olduğu için, bu kategoriden yüksek puan almıştır.

 

Lokasyona Göre Satış Fiyatlarının Durumu

Projedeki satış fiyatları lokasyon ortalamasının çok altında olup, kriter puanı olarak da 100 üzerinden 100.00 puan almıştır. Aşağıdaki sebeplerden dolayı, projedeki konut satış fiyatlarının lokasyona göre durumu  son derece  önemli olup, kriter puanı bu ve benzeri pek çok sebep dikkate alınarak belirlenmektedir.

 

a- Satış fiyatlarının lokasyon ortalamasının üzerinde olması, projenin satışlarını olumsuz etkileyerek projenin nakit akışının bozulmasına ve projenin tüketicilere taahhüt edilen tarihte teslim edilememesine sebebiyet verebilmektedir.

b- Satış fiyatları, lokasyonun dinamiklerine göre ayarlanmamış ve satışlara lokasyon ortalamasının üzerindeki fiyatlardan çıkılmışsa, satışların piyasaya göre durgun gitmesi kaçınılmazdır. Böyle bir durumda, projenin ilerleyen safhalarında satış kabiliyetini artırmak için satışlarda indirime gidilmesi yüksek fiyatlardan alım yapmış olan tüketicilerde rahatsızlığa yol açmakta ve  projenin imajını da olumsuz etkilemektedir.

c- Satış fiyatlarının lokasyona göre yüksek olmasına bağlı olarak, satışların istenilen seviyelerde olmaması sebebiyle, satışları artırmaya yönelik yapılacak reklam vb. kampanyalara aşırı derecede kaynak aktarılması, projenin nakit akışını olumsuz etkilemektedir.

 

Göktürk Sitesi Projesi, yukarıda belirtilen kıstaslar ışığında değerlendirmeye tabi tutulmuş olup, projedeki satış fiyatları lokasyon ortalamasının çok altında olduğu için, bu kategoriden çok yüksek puan almıştır.

 

Firma Mali Verileri

Değerlendirme Kriteri Değer Puan
Firmanın Cari Oranı {{rapor.CariOran}} {{rapor.CariOranPuani}}
Firmanın Likidite Oranı {{rapor.LikiditeOrani}} {{rapor.LikiditeOraniPuani}}
Firmanın Banka Borçluluk Oranı {{rapor.BankaBorclulukOrani}} {{rapor.BankaBorclulukOraniPuani}}
Firmanın Özkaynak Oranı {{rapor.OzkaynakOrani}} {{rapor.OzkaynakOraniPuani}}

Firma Mali Verileri, firmanın cari oranı, firmanın likitide oranı, firmanın banka borçluluk oranı ve firmanın öz kaynak oranı olmak üzere toplam 4 kritere göre değerlendirilmiş ve Firma Mali Verileri Puanı 64.55 (İyi) olarak hesaplanmıştır. Firma Mali Verileri Puanı hesaplanırken, her bir kriter belli kıstaslara göre değerlendirmeye tabi tutularak 100 üzerinden puanlanmıştır. Hesaplanan kriter puanları da kriterlerin proje bilgileri içerisindeki ağırlık yüzdeleriyle çarpılmış ve Firma Mali Verileri kategori puanı ortaya çıkmıştır

 

Firmanın Cari Oranı

Cari Oran, firmanın ( Gün-er İnşaat) 2015 / 4. dönem mali verileri esas alınmak suretiyle  1.46 olarak hesaplanmış olup, kriter puanı da 100 üzerinden 68.40 olarak gerçekleşmiştir.

 

Cari oran, bir firmanın kısa vadeli borçlarını karşılayabilme gücünü göstermekte olup, dönen varlıkların kısa vadeli borçlara bölünmesiyle hesaplanmaktadır. Cari oran hesaplanırken, dönen varlıklardan yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri ile kısa vadeli yabancı kaynaklardan yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri düşülmektedir. Bir firmanın mali yapısı hakkında olumlu ya da olumsuz fikir beyan edebilmek için cari oran tek başına yeterli olmayıp, cari oranın diğer oranlarla birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, cari oranının kabul edilebilir sınırlar içerisinde olmaması firmaların mali yapılarının kötüye gittiğiyle ilgili erken bir uyarı sinyali olabilir.

 

Türkiye  gibi gelişmekte olan ülkelerde bankaların genelde kısa vadeli kredi verme eğiliminde olması, alternatif finans kaynaklarının yetersiz olması ve gerçek manada sermaye şirketlerinin olmaması gibi etkenlerle inşaat firmalarında cari oranın 0.75'ten büyük 5'ten küçük olması istenir.

 

Cari oranın düşük olması, firmaların kısa vadeli borç ödeme gücünün ve işletme sermayesinin yetersiz olduğunun, cari oranın gereğinden fazla yüksek olması da firmanın ihtiyıcından daha fazla dönen varlığa sahip olduğunun, dönen varlıklar içerisindeki bir takım fonların atıl bırakıldığının ve stoklar gibi likitidesi düşük varlıkların  dönen varlıklar içerisinde büyük yer tuttuğunun bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

 

Rapora konu firma, yukarıda belirtilen bilgiler ışığında değerlendirilmeye tabi tutulmuş olup, firmanın cari oranı ideale yakın bir değerde olduğu için bu kategoriden yüksek puan almıştır.

 

Firmanın Likidite Oranı

Likidite Oranı, firmanın (Gün-er İnşaat) 2015 / 4. dönem mali verileri esas alınmak suretiyle 0.21 olarak hesaplanmış olup, kriter puanı da 100 üzerinden 16.80 olarak gerçekleşmiştir. 

 

Likidite oranı, bir şirketin hemen nakde çevrilebilen varlıklarının, şirketin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücünü ifade etmekte olup, dönen varlıklardan sotokların düşülmesiyle bulunan değerin, kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünmesiyle hesaplanmaktadır. Likidite oranı hesaplanırken, dönen varlıklardan yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri ile kısa vadeli yabancı kaynaklardan yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri düşülmektedir. Bir firmanın mali yapısı hakkında olumlu ya da olumsuz fikir beyan edebilmek için likidite oranı tek başına yeterli olmayıp, diğer oranlarla birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, likidite oranının kabul edilebilir sınırlar içerisinde olmaması firmaların mali yapılarının kötüye gittiğiyle ilgili erken bir uyarı sinyali olabilir.

 

Şirketin acil kısa vadeli borçlarını karşılamaya yetecek varlığının olup olmadığını belirlemeye  yarayan likitide oranının inşaat firmalarında 0.5'ten büyük olması istenir. Bu oranın küçük olması şirketin likitide problemi yaşayabileceği şeklinde yorumlanabilir.

 

Rapora konu firma, yukarıda belirtilen bilgiler ışığında değerlendirilmeye tabi tutulmuş olup, firmanın likidite oranı kabul edilebilir sınırların çok altında olduğu için bu kategoriden çok düşük puan almıştır.

 

Firmanın Banka Borçluluk Oranı

Banka Borçluluk Oranı, firmanın (Gün-er İnşaat) 2015 / 4. dönem mali verileri esas alınmak suretiyle 0.17 olarak hesaplanmış olup, kriter puanı da 100 üzerinden 83.00 olarak gerçekleşmiştir.

 

Banka Borçluluk oranı, bir firmanın finansman  yapısı hakkında olumlu ya da olumsuz fikir vermesi bakımından en önemli oranlardan birisidir. Banka Borçluluk oranı firmanın bankalardan borçlanma yoluyla sağladığı kısa vadeli yabancı kaynaklar ile kendi kattığı sermaye arasındaki ilişkiyi göstermekte olup, kısa vadeli banka borçlarının özkaynaklara bölünmesiyle hesaplanmaktadır.

 

Bir firma için sağlıklı bir mali yapıdan bahsedebilmek için banka borçluluk oranının 0.5'ten küçük olması istenir. Bu oranın yüksek olması firmanın ağır bir borç ve faiz yükü altında olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilir. Ekonomik kriz, aşırı rekabet ortamı vb. etkenlerle satışlarda daralma meydana gelmesi durumunda, aşırı borç ve faiz yükü altında olan firmalar vadesi gelmiş borçlarını ödeyememe riskiyle karşı karşıya kalabilirler. Öz kaynağı borçlarına nispeten güçlü olan firmalar, aşırı borç ve faiz yükü altında olmadıkları için, olası ekonomik krizlerden veya satışlardaki daralmalardan fazla etkilenmezler. Banka borçluluk oranı düşük olan firmalar finans kurumlarınca da  mali yapısı güçlü ve daha az riskli firmalar olarak görülürler.

 

Rapora konu firma, yukarıda belirtilen bilgiler ışığında değerlendirilmeye tabi tutulmuş olup, firmanın banka borçluluk oranı çok düşük olduğu için bu kategoriden çok yüksek puan almıştır.

 

Firmanın Özkaynak Oranı

Özkaynak Oranı, firmanın (Gün-er İnşaat) 2015 / 4. dönem mali verileri esas alınmak suretiyle  0.50 olarak hesaplanmış olup, kriter puanı da 100 üzerinden 90.00 olarak gerçekleşmiştir.

 

Özkaynak oranı, firmanın sahip olduğu varlıkların ne kadarının özkaynak ile, başka bir deyişle firma sahip ve ortakları tarafından finanse edildiğini ifade etmektedir. Bu oran firma özkaynaklarının aktif toplamına bölünmesiyle hesaplanır. İnşaat sektörü dinamikleri göz önüne alındığında  bu oranın 0.15'ten büyük olması arzulanır. Özkaynak oranı hesaplanırken, aktif toplamından yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri düşülmektedir.

 

Bir firmanın özkaynaklarının yüksek olması firmanın mali gücünün bir göstergesi olarak kabul edilir. Özkaynakları yüksek olan firmaların borçlanma ihtiyaçları daha düşük olacağından borçlanma maliyetleri firmaları olumsuz etkilemez. Bu bağlamda özkaynak oranının yüksek olması arzu edilen bir durumdur. Özkaynak oranının yüksek olması firmaların ticari faaliyetlerinden kar ettiklerinin ve elde ettikleri karı başka yerlere değil de firmalarına aktardıklarının da bir göstergesidir. 

 

Rapora konu firma, yukarıda belirtilen bilgiler ışığında değerlendirilmeye tabi tutulmuş olup, firmanın özkaynak oranı çok yüksek olduğu için bu kategoriden çok yüksek puan almıştır.